Дипломатична академія України - мистецтво долати кордони

news-1

Про Академію

Дипломатична академія України – сучасний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері зовнішніх зносин.

lectures

Навчальний процес

Реалізація основних завдань Академії забезпечується шляхом функціонування 5 кафедр, де працюють висококвалiфiковані фахівці, серед яких академіки, професори, доценти, відомі дипломати та юристи-практики. Загалом професорсько-викладацький склад налічує 69 осіб.


121-jpg

Наукова діяльність

Наукова робота в Академії здійснюється за кількома напрямками: проведення науково-дослідних робіт у галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії, підготовка наукових видань та публікацій, організація конференцій і семінарів, наукове керівництво й підготовка наукових кадрів у аспірантурі та докторантурі.

DSC_0674(1)

Міжнародна діяльність

Головною метою діяльності Дипломатичної академії України у сфері міжнародних зв’язків є встановлення та розвиток взаємовигідного спiвробiтництва з профільними навчальними закладами та науковими центрами зарубіжних країн. На сьогоднішній день Академія співпрацює з майже 50 закордонними й українськими навчальними закладами та дослідними центрами.


training

Підвищення кваліфікації

Центр підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби – окремий структурний підрозділ Дипломатичної академії України – надає можливість здійснення підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби МЗС України за професійними програмами, програмами тематичних постійно діючих та короткотермінових семінарів.

news-4

Вступ до Академії у 2016 році

Академія оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за спеціальністю «зовнішня політика» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра на основі базової або повної вищої освіти відповідного професійного спрямування (додатки 1 і 2 до цих Правил) в межах ліцензованого обсягу – 75 осіб. Ліцензований обсяг для іноземних громадян становить 15 осіб на рік. Форма навчання – денна. На навчання до Академії за державним замовленням приймаються громадяни України незалежно від статі, які мають повну вищу освіту (диплом спеціаліста або магістра), стаж роботи в системі органів дипломатичної служби не менш як один рік (або три роки в інших державних органах), задіяні у забезпеченні зовнішніх зносин України, та отримали відповідне направлення на навчання до Академії від органу державної влади. На навчання до Академії за кошти фізичних чи юридичних осіб приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, незалежно від статі та віку, які проживають на території України на законних підставах, та які мають базову або повну вищу освіту (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра).


contacts-1

Контакти

Адреса та телефони Дипломатичної академії України