Спеціалізована вчена рада

У Дипломатичній академії України при МЗС України функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.728.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальністю: 07.00.02 – всесвітня історія.

СКЛАД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

Прізвище, ім’я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Місце роботи, посада
ЖАЛОБА Ігор Володимирович доктор історичних наук, професор завідувач кафедри регіональних систем та європейської інтеграції Дипломатичної академії України при МЗС України – Голова спеціалізованої вченої ради
ВІДНЯНСЬКИЙ Степан Васильович доктор історичних наук, професор професор кафедри регіональних систем та європейської інтеграції Дипломатичної академії України при МЗС України – Заступник голови спеціалізованої вченої ради
ГОРОБЕЦЬ Ігор Володимирович кандидат історичних наук, доцент доцент кафедри глобальних і регіональних систем Дипломатичної академії України при МЗС України – Учений секретар спеціалізованої вченої ради
БУР’ЯН Михайло Степанович доктор історичних наук, професор завідувач кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка
ГОЛОВКО Микола Леонтійович доктор історичних наук, професор професор кафедри зовнішньої політики і дипломатії Дипломатичної академії України при МЗС України
ДУДКО Ірина Дмитрівна доктор політичних наук, доцент завідувач кафедри політичної історії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ДЬОМІН Олег Борисович доктор історичних наук, професор завідувач кафедри нової та новітньої історії Одеського національного університету імені І.І.Мечникова
ДЯТЛОВ Володимир Олександрович доктор історичних наук, професор перший проректор Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка
КИРИДОН Алла Миколаївна доктор історичних наук, професор професор кафедри міжнародних відносин Київського славістичного університету
КІРСЕНКО Михайло Володимирович доктор історичних наук, професор професор кафедри зовнішньої політики і дипломатії Дипломатичної академії України при МЗС України
КОСМИНА Віталій Григорович доктор історичних наук, доцент професор кафедри регіональних систем та європейської інтеграції Дипломатичної академії України при МЗС України
КОЦУР Віктор Петрович доктор історичних наук, професор Ректор Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, завідувач кафедри історії та культури України
КУДРЯЧЕНКО Андрій Іванович доктор історичних наук, професор директор ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»
МАРТИНОВ Андрій Юрійович доктор історичних наук, провідний науковий співробітник провідний науковий співробітник відділу всесвітньої історії і міжнародних відносин Інституту історії України НАН України
МАТВІЄНКО Віктор Михайлович доктор історичних наук, професор заступник директора Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПЕРЕПЕЛИЦЯ Григорій Миколайович доктор політичних наук, професор директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії України при МЗС України
ТРОЯН Сергій Станіславович доктор історичних наук, професор професор кафедри зовнішньої політики і дипломатії Дипломатичної академії України при МЗС України
ЧЕКАЛЕНКО Людмила Дмитрівна доктор політичних наук, професор професор кафедри регіональних систем та європейської інтеграції Дипломатичної академії України при МЗС України
ШЕРГІН Сергій Олександрович доктор політичних наук, професор завідувач кафедри регіональних систем та європейської інтеграції Дипломатичної академії України при МЗС України

Перелік документів, які подаються до спеціалізованої вченої ради здобувачем наукового ступеня:

 1. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.
 2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 примірники).
 3. Особова картка (форма П-2ДС), затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (2 примірники).
 4. Копія диплома магістра (спеціаліста) (2 примірники). У разі якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої МОНмолодьспортом (2 примірники). Копія свідоцтва про зміну імені (2 примірники) (у разі зміни здобувачем імені).
 5. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, визначеною Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309.
 6. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі.
 7. Копія диплома про науковий ступінь кандидата наук (2 примірники) (для здобувачів наукового ступеня доктора наук). У разі якщо документ про науковий ступінь виданий уповноваженим органом іноземної держави, з якою підписана міжнародна угода про взаємовизнання документів про наукові ступені, і легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково подають переклад документа українською мовою, нотаріально засвідчений (для іноземців).
 8. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач (2 примірники). Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару), лабораторії, відділу, підписується завідувачем кафедри (керівником семінару), лабораторії, відділу, як правило, доктором наук, затверджується керівником наукової установи, вищого навчального закладу і скріплюється печаткою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами. Висновок чинний протягом одного року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду  до спеціалізованої вченої ради.
 9. Відгук наукового керівника (наукового консультанта) з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника (наукового консультанта).

Оригінали документів, копії яких подаються до спеціалізованої вченої ради відповідно до цього переліку, пред’являються у спеціалізовану вчену раду і після прийняття заяви повертаються здобувачу.  До документів додається:

-       дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України, до бібліотеки наукової установи, вищого навчального закладу, де утворено спеціалізовану вчену раду, та для відправки опонентам;
-       автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підписаний автором на обкладинці (2 примірники);
-       монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря;
-       автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук); примірник захищеної кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук); чотири поштові картки з марками із зазначенням місця проживання здобувача (2 картки) та місцезнаходження наукової установи чи вищого навчального закладу, в якому діє спеціалізована вчена рада (2 картки). На зворотному боці поштових карток у верхньому кутку вказуються прізвище, ім’я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує;
-       компакт-диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл з текстом автореферату. Ім’я файла – aref.doc (2 примірники);
-       компакт-диск, на якому міститься файл з текстом дисертації. Ім’я файла – dis.doc (2 примірники).

При оформленні документів іноземця його повне ім’я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі.

                      Захищені дисертації 

2008 рік

 1. С.В. Ковальський, к.і.н., «Політика Великої Британії та позиція ООН у Кіпрському питанні (1954-1974 рр.)»
 2. Ю.М. Боголій, к.і.н., «Політика Сполучених Штатів щодо організації Об’єднаних Націй: питання міжнародної безпеки (1990-ті роки – початок ХХІ століття)»
 3. В.А. Степанов, к.і.н., «Досвід реалізації зовнішньої політики Федеративної Республіки Німеччина (1990-2005 рр.)»

 

2009 рік

 1. О.В. Гуцол, к.і.н., «Фолклендські (Мальвінські) острови в зовнішній політиці Великої Британії, 1763-1843 рр.»
 2. К.О. Гула, к.і.н.,  «Шляхи врегулювання конфлікту в Північній Ірландії 1968-2007 рр.»
 3. А.В. Телегуз, к.і.н., «Роль незалежної самоврядної професійної спілки «Солідарність»
 4. І.О. Гончаренко, к.і.н.,  «Діяльність ООН та ОБСЕ у врегулюванні конфліктів на пострадянському просторі (90-ті роки ХХ століття)»
 5. Н.М. Буглай, к.і.н.,   «Польща в реалізації євроінтеграційного курсу України: міжрегіональне співробітництво (1999-2008рр.)»

 

2010 рік

 1. І.Б. Дацків, д.і.н., «Дипломатія українських національних урядів у захисті державності (1917-1923 рр.)»
 2. С.М. Сокол, к.і.н., «Українсько-німецькі відносини (2000-2009 рр.)»

 

2011 рік

 1. В.Г. Космина, д.і.н, «Методологія цивілізаційного аналізу історичного процесу»
 2. Є.В. Донченко, к.і.н., «Українсько-французькі міждержавні відносини: основні етапи, напрями та проблеми (1991-2010 рр.)»
 3. Л.В. Янчук, к.і.н., «Зовнішня політика Словацької Республіки: особливості формування та пріоритетні напрями розвитку (1993-2010 рр.)»
 4. В.О. Воссіна, к.і.н.,  «Діяльність дипломатії Святого Престолу у сфері прав і свобод людини (1978-2005 рр.)»
 5. Б.В. Сергійчук, к.і.н., «Українсько-турецькі відносини в першій чверті XX століття»
 6. Ю.В. Кощій, к.і.н., «Проблема Гібралтару в міжнародних відносинах (1956-2006)»
 7. А.Л. Малюська, к.і.н., «Проблеми співробітництва України з прикордонними державами в контексті забезпечення прав національних меншин (1991-2010 рр.)»

2012 рік

 1. Т.Г. Рендюк, д.і.н., «Національні меншини в україно-румунських відносинах: історичний досвід та сучасні проблеми (1990-2007 роки)»
 2. О.Л. Дукмас, к.і.н., «Центральноєвропейська ініціатива: структура, функції, діяльність у форматі регіонального співробітництва (1989-2011 роки)»

2013 рік

 1. Матлай Л.С. «Дипломатія Іспанії в період консолідації демократії (80-ті-90-ті рр. ХХ ст.)»
 2. Попова Д.О.  «Кримське питання» в українсько-російських відносинах (1991-2010рр.)»
 3. Ковальська М.С.  «Політична діяльність та суспільні погляди Дж. Морлі  (друга половина ХІХ- перша чверть ХХ ст.)»
 4. Нечаюк І.О. «Євроскептицизм» у процесі європейської інтеграції (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)».
 5. Балога Е.І. «Політика Федеративної Республіки Німеччини щодо культурно-національного розвитку етнічних меншин  (90-ті рр. ХХ ст.- початок ХХІ століття)»

 2014 рік

 1. Шахматенко Р.С.  «Міжнародні відносини в Азійсько-Тихоокеанському регіоні в контексті формування «тихоокеанської спільноти» (друга половина ХХ- початок ХХІ ст.)»
 2. Філенко І.В. «Євроінтеграційна політика України в російсько-українських відносинах (1991-2010 рр.)».
 3. Іщенко Ж. М. «Франко-російське протистояння в Центральній та Південно-Східній Європі (кінець ХVIIІ – початок ХIХ ст.)»

 2015 рік

 1. Скопова О.І. «Криза конституційно-монархічного ладу в Іспанії (1918-1930 рр.)»
 2. Субх М.А. “ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В КРАЇНАХ РАДИ СПІВРОБІТНИЦТВА АРАБСЬКИХ ДЕРЖАВ ЗАТОКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (2001-2010 РР.)” Відгуки офіційних опонентів: Відгук№1, Відгук №2
 3. Мудрієвська І.І. “СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ (1991–2013 рр.)” Відгуки офіційних опонентів: Відгук№1, Відгук №2
 4. Філіпчук І.В. “ФОРМУВАННЯ ІДЕЙ «ПРАЗЬКОЇ ВЕСНИ»(1956–1968 рр.)” Відгуки офіційних опонентів: Відгук№1, Відгук №2

 2016 рік

 1. Вдовиченко В.А. “ІТАЛІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ІНТЕГРАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ (1992–2009 рр.)” Відгуки офіційних опонентів: Відгук№1, Відгук №2
 1. Грицай С.Я. “СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: СТАНОВЛЕННЯ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ (1991-2011 рр.)” Відгуки офіційних опонентів: Відгук №1Відгук №2
 1. Філь Ю.С.“ФОРМУВАННЯ ВЕСТЕРНІЗОВАНИХ ІНДУСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ЕЛІТ У ПІВНІЧНІЙ ІНДІЇ (1858–1921 рр.)” Відгуки офіційних опонентів: Відгук№1, Відгук №2
 2. Усольцева М.М.“РУХ ЗА СОЦІАЛЬНІ РЕФОРМИ У ТЕЛУҐУ- Й ТАМІЛОМОВНОМУ АРЕАЛАХ ПРЕЗИДЕНТСТВА МАДРАС У КОЛОНІАЛЬНІЙ ІНДІЇ (1860–1930 рр.)” Відгуки офіційних опонентів: Відгук№1, Відгук №2
 3. Печиборщ В.Ю.“ПОЛІТИКА «ЗБРОЙНОГО НЕЙТРАЛІТЕТУ» ШВЕЙЦАРІЇ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939 – 1945): ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТИ” Відгуки офіційних опонентів: Відгук№1, Відгук №2

2017 рік

 1. Тортіка М.В. “Центризм у соціал-демократичному русі Болгарії в контексті східноєвропеської соціалістичної практики (кін. XIX – поч. XX ст.)” Відгуки офіційних опонентів: Відгук №1Відгук №2Відгук №3

АВТОРЕФЕРАТИ

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

1. СУБХ МАКСИМ АЛІЙОВИЧ “ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В КРАЇНАХ РАДИ СПІВРОБІТНИЦТВА АРАБСЬКИХ ДЕРЖАВ ЗАТОКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (2001-2010 рр.)”

2. МУДРІЄВСЬКА ІРИНА ІГОРІВНА “СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ (1991–2013 рр.)”

3. ФІЛІПЧУК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ “ФОРМУВАННЯ ІДЕЙ «ПРАЗЬКОЇ ВЕСНИ»(1956–1968 рр.)”

4. ВДОВИЧЕНКО ВІКТОРІЯ АНДРІЇВНА “ІТАЛІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ІНТЕГРАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ (1992–2009 рр.)”

5. ГРИЦАЙ СВІТЛАНА ЯКІВНА “СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: СТАНОВЛЕННЯ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ (1991-2011 рр.)”

6. ФІЛЬ ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА “ФОРМУВАННЯ ВЕСТЕРНІЗОВАНИХ ІНДУСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ЕЛІТ У ПІВНІЧНІЙ ІНДІЇ (1858–1921 рр.)”

7. УСОЛЬЦЕВА МАРІЯ МИКОЛАЇВНА “РУХ ЗА СОЦІАЛЬНІ РЕФОРМИ У ТЕЛУҐУ- Й ТАМІЛОМОВНОМУ АРЕАЛАХ ПРЕЗИДЕНТСТВА МАДРАС У КОЛОНІАЛЬНІЙ ІНДІЇ (1860–1930 рр.)”

8. ПЕЧИБОРЩ ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА “ПОЛІТИКА «ЗБРОЙНОГО НЕЙТРАЛІТЕТУ» ШВЕЙЦАРІЇ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939 – 1945): ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТИ”ТОРТІКА МАРІЯ ВАЛЕРІЇВНА “ЦЕНТРИЗМ У СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНОМУ РУСІ БОЛГАРІЇ В КОНТЕКСТІ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПРАКТИКИ(кін. XIX – поч. XX ст.)”

У Дипломатичній академії України при МЗС України функціонує спеціалізована вчена рада К 26.728.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю: 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку.

Прізвище, ім’я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Місце роботи, посада
ШЕРГІН Сергій Олександрович доктор політичних наук, професор завідувач кафедри регіональних систем та європейської інтеграції Дипломатичної академії України при МЗС України – Голова спеціалізованої вченої ради
ЧЕКАЛЕНКО Людмила Дмитрівна доктор політичних наук, професор професор кафедри регіональних систем та європейської інтеграції Дипломатичної академії України при МЗС України – Заступник голови спеціалізованої вченої ради
ПОЛТОРАЦЬКИЙ Олександр Сергійович кандидат політичних наук, доцент доцент кафедри глобальних і регіональних систем Дипломатичної академії України при МЗС України – Учений секретар спеціалізованої вченої ради
ВЕСЕЛОВСЬКИЙ Андрій Іванович кандидат політичних наук Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України
ГАЛАКА Сергій Павлович доктор політичних наук, професор професор кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ГОЛОВКО Микола Леонтійович доктор історичних наук, професор професор кафедри зовнішньої політики і дипломатії Дипломатичної академії України при МЗС України
ДУДКО Ірина Дмитрівна доктор політичних наук, професор завідувач кафедри політичної історії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
КИРИЛИЧ Василь Петрович кандидат політичних наук, доцент доцент кафедри дипломатичної та консульської служби Дипломатичної академії України при МЗС України
КОСМИНА Віталій Григорович доктор історичних наук, доцент професор кафедри регіональних систем та європейської інтеграції Дипломатичної академії України при МЗС України
ПОГОРСЬКА Ірина Іванівна доктор політичних наук, старший науковий співробітник старший науковий співробітник науково-дослідної частини Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ТАТАРЕНКО Наталія Олексіївна кандидат економічних наук, професор проректор з наукової роботи і міжнародних зв’язків Дипломатичної академії України при МЗС України
ФЕСЕНКО Микола Васильович кандидат політичних наук, старший науковий співробітник старший науковий співробітник відділу трансатлантичних досліджень ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»
ЦВЄТКОВ Олександр Глєбович доктор історичних наук, старший науковий співробітник професор кафедри дипломатичної та консульської служби Дипломатичної академії України при МЗС України
ЦІВАТИЙ Вячеслав Григорович кандидат історичних наук, доцент Перший проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Дипломатичної академії України при МЗС України

Перелік документів, які подаються до спеціалізованої вченої ради здобувачем наукового ступеня:

   1. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.
   2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 примірники).
   3. Особова картка (форма П-2ДС), затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (2 примірники).
   4. Копія диплома магістра (спеціаліста) (2 примірники). У разі якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої МОН (2 примірники). Копія свідоцтва про зміну імені (2 примірники) (у разі зміни здобувачем імені).
   5. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, визначеною Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309.
   6. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі.
   7. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач (2 примірники). Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару), лабораторії, відділу, підписується завідувачем кафедри (керівником семінару), лабораторії, відділу, як правило, доктором наук, затверджується керівником наукової установи, вищого навчального закладу і скріплюється печаткою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами. Висновок чинний протягом одного року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду  до спеціалізованої вченої ради.
   8. Відгук наукового керівника (наукового консультанта) з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника (наукового консультанта).

Оригінали документів, копії яких подаються до спеціалізованої вченої ради відповідно до цього переліку, пред’являються у спеціалізовану вчену раду і після прийняття заяви повертаються здобувачу.  До документів додається:

   • Дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України, до бібліотеки наукової установи, вищого навчального закладу, де утворено спеціалізовану вчену раду, та для відправки опонентам;
   • автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підписаний автором на обкладинці (2 примірники);
   • монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря;
   • чотири поштові картки з марками із зазначенням місця проживання здобувача (2 картки) та місцезнаходження наукової установи чи вищого навчального закладу, в якому діє спеціалізована вчена рада (2 картки). На зворотному боці поштових карток у верхньому кутку вказуються прізвище, ім’я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує;
   • компакт-диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл з текстом автореферату. Ім’я файла – aref.doc (2 примірники);
   • компакт-диск, на якому міститься файл з текстом дисертації. Ім’я файла – dis.doc (2 примірники).

При оформленні документів іноземця його повне ім’я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі.

АВТОРЕФЕРАТИ

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

1. ДУЖА Ірина Анатоліївна “ТИХООКЕАНСЬКА СТРАТЕГІЯ США: ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ТА БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР”

2. КРУПЕНЯ ІРИНА МИКОЛАЇВНА “МАЛАЙЗІЯ В РЕГІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АЗІЇ”

3. МАКСИМЕЦЬ ВІРА ЄВГЕНІВНА “ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ СИСТЕМИ «БАЛАНСУ СИЛ» В ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНІЙ ЄВРОПІ”

ДИСЕРТАЦІЇ

на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

2016

1. Дужа І.А. “ТИХООКЕАНСЬКА СТРАТЕГІЯ США: ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ТА БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР” (до захисту) Відгуки офіційних опонентів:Відгук №1, Відгук №2  

2017

1. Крупеня І.М. “МАЛАЙЗІЯ В РЕГІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АЗІЇ” (до захисту) Відгуки офіційних опонентів:Відгук №1, Відгук №2

2. Максимець В.Є. “ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ СИСТЕМИ «БАЛАНСУ СИЛ» В ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНІЙ ЄВРОПІ” (до захисту) Відгуки офіційних опонентів:Відгук №1, Відгук №2