Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин

161210_13Громадська організація «Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин» (Non-government organization «Scientific Society of Diplomacy and International Relations») створена відповідно до рішення Установчих зборів засновників 9 вересня 2016 р. і є незалежною недержавною неприбутковою громадською організацією, що об’єднує громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які займаються дослідженням історії дипломатії та міжнародних відносин, на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності та гласності для спільної реалізації мети та завдань, передбачених її Статутом, затвердженим установчими зборами.

Діяльність Товариства має суспільний характер, що не суперечить його взаємодії з державними органами, тісного контакту з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими громадянами.

Мета його діяльності полягає в сприянні всебічному вивченню історії української і світової дипломатії, діяльності українських дипломатичних та консульських установ, іноземних представництв в Україні, формування та розвитку міжнародних відносин,

збереженні та популяризації традицій української дипломатичної та консульської служби, її взаємодії з іноземними представництвами в Україні,

сприянні формуванню позитивного іміджу України в світі, належного поцінування особистого внеску видатних українських дипломатів і працівників консульської служби та зарубіжних дипломатів і консульських представників, які працювали в Україні, задоволення наукових та інформаційних потреб дослідників історії дипломатії та міжнародних відносин.

161210_13Для виконання поставленої мети, Товариство має такі основні напрями діяльності: сприяння створенню необхідних умов для реалізації інтелектуального потенціалу істориків дипломатії та міжнародних відносин у сфері науково-дослідної діяльності, їх духовного та інтелектуального зростання; підвищенню престижу наукової праці, формування спадкоємності традицій у сфері дослідження історії дипломатичної та консульської служби, міжнародних відносин;

розвиток міжнародної співпраці в сфері вивчення історії дипломатії та міжнародних відносин, використання можливостей світової науки та наукового співробітництва для досліджень історії дипломатії та міжнародних відносин;

створення усної історії української дипломатії, підготовка та видання мемуарів українських та зарубіжних дипломатів і консульських працівників;

підготовка біографічних довідників українських дипломатів і консульських працівників; зарубіжних дипломатів і консулів, які працювали в Україні;

дослідження зарубіжних та українських дипломатичних архівів; підготовка бази даних та комплексного довідника «Український дипломатичний архів»;

наукове забезпечення організації документальних виставок з історії дипломатії та міжнародних відносин;

організація висвітлення у засобах масової інформації та наукових виданнях результатів досліджень з історії дипломатичної та консульської служби, міжнародних відносин;

сприяння участі істориків дипломатії та міжнародних відносин у підготовці, прийнятті та реалізації основних державних рішень у сфері зовнішньої політики.

161210_13Діяльність Товариства базується на принципах поваги до особистої думки і гідності кожного члена Товариства; колективності у роботі Товариства та її органів в поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена за виконання своїх обов’язків та доручень; виборності всіх керівних органів Товариства; періодичної звітності виборних органів перед членами Товариства та керівними органами; відкритості, гласності, прозорості;

свободи дискусій в поєднанні з суворою статутною дисципліною і підпорядкованістю меншості прийнятим рішенням; обов’язковості виконання рішень керівних органів для всіх членів.

У Товаристві існує індивідуальне та почесне членство.

Індивідуальними членами можуть бути громадяни України та інших держав, особи без громадянства, без обмеження віку, як досягли 18-річного віку, які займаються самостійно або у різноманітних організаційних формах науково-дослідною та іншою науковою діяльністю у сфері історії дипломатії та міжнародних відносин, визнають Статут Товариства, дотримуються його вимог, беруть участь у роботі Товариства і своєчасно сплачують членські внески. Членство в Товаристві є фіксованим і підтверджується записом в реєстрі членів Товариства.

Почесними членами Товариства можуть бути фізичні особи, які визнані Товариством такими, що здійснили великий внесок у дослідження історії дипломатії та міжнародних відносин або практичну діяльність у сфері дипломатичної і консульської служби.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин» (далі за текстом – Товариство), створена за рішенням Установчих зборів засновників, є незалежною недержавною неприбутковою громадською організацією, що об’єднує громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які займаються дослідженням історії дипломатії та міжнародних відносин, на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності та гласності для спільної реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про громадські об’єднання» і нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до нього, та цього Статуту.

1.3. Найменування Товариства:

1.3.1. Повне українською мовою – Громадська організація “Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин”;

Повне англійською мовою – Non-governmental organization «Scientific Society of History of Diplomacy and International Relations».

1.3.2. Скорочене українською мовою – НТІДМВ; англійською мовою – SSHDIR.

1.4. Товариство є юридичною особою і має відокремлене майно, укладає від свого імені угоди, набуває майнових і особистих немайнових прав, несе обов’язки, може бути позивачем і відповідачем у суді.

1.5. Товариство відкриває власні рахунки, в тому числі валютні, в банківських установах України.

1.6. Товариство має власну символіку, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, зразки яких затверджені Правлінням Товариства та зареєстровані у встановленому Законом порядку, а також розрахунковий рахунок, інші рахунки в банках та інші ознаки, що визначені для юридичних осіб чинним законодавством.

1.7. Товариство є неприбутковою організацією, у своїй діяльності не має комерційних цілей і не ставить перед собою завдань щодо отримання прибутку.

1.8. Товариство створено на невизначений термін.

1.9. Діяльність Товариства має суспільний характер, що не суперечить його взаємодії з державними органами, тісного контакту з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими громадянами.

1.10. Товариство набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації.

1.11. Товариство не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а його члени не відповідають за зобов’язаннями Товариства, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов’язання.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створене з метою:

2.1.1. сприяння всебічному вивченню історії української і світової дипломатії, діяльності українських дипломатичних та консульських установ, іноземних представництв в Україні, формування та розвитку міжнародних відносин,

2.1.2. збереження та популяризації традицій української дипломатичної та консульської служби, її взаємодії з іноземними представництвами в Україні,

2.1.3. сприяння формуванню позитивного іміджу України в світі,

2.1.4. належного поцінування особистого внеску видатних українських дипломатів і працівників консульської служби та зарубіжних дипломатів і консульських представників, які працювали в Україні,

2.1.5. задоволення наукових та інформаційних потреб дослідників історії дипломатії та міжнародних відносин.

2.2. Для виконання поставленої мети, Товариство має такі основні напрями діяльності:

2.2.1. сприяння створенню необхідних умов для реалізації інтелектуального потенціалу істориків дипломатії та міжнародних відносин у сфері науково-дослідної діяльності, їх духовного та інтелектуального зростання;

2.2.2. сприяння підвищенню престижу наукової праці, формування спадкоємності традицій у сфері дослідження історії дипломатичної та консульської служби, міжнародних відносин;

2.2.3. розвиток міжнародної співпраці в сфері вивчення історії дипломатії та міжнародних відносин, використання можливостей світової науки та наукового співробітництва для досліджень історії дипломатії та міжнародних відносин;

2.2.4. створення усної історії української дипломатії, підготовка та видання мемуарів українських та зарубіжних дипломатів і консульських працівників;

2.2.5. підготовка біографічних довідників українських дипломатів і консульських працівників; зарубіжних дипломатів і консулів, які працювали в Україні;

2.2.6. дослідження зарубіжних та українських дипломатичних архівів; підготовка бази даних та комплексного довідника «Український дипломатичний архів»;

2.2.7. наукове забезпечення організації документальних виставок з історії дипломатії та міжнародних відносин;

2.2.8. організація висвітлення у засобах масової інформації та наукових виданнях результатів досліджень з історії дипломатичної та консульської служби, міжнародних відносин;

2.2.9. сприяння участі істориків дипломатії та міжнародних відносин у підготовці, прийнятті та реалізації основних державних рішень у сфері зовнішньої політики.

2.3. Для виконання своєї мети Товариство має право здійснювати такі дії:

2.1.1. планувати, організовувати та здійснювати всі види дозволеної діяльності відповідно до Статуту, розпоряджатися своїм майном;

2.1.2. купувати, отримувати у володіння та користування матеріальні цінності (рухоме та нерухоме майно), нематеріальні активи (у т.ч. об’єкти інтелектуальної власності) та здійснювати інші операції для забезпечення своєї статутної діяльності у відповідності до чинного законодавства, за участю фізичних та юридичних осіб, створених згідно з законодавством України;

2.1.3. роводити заходи, пов’язані з реалізацією основних завдань Товариства, запрошувати до участі в роботі фахівців, зацікавлених осіб, організації, як українські, так і закордонні;

2.1.4. засновувати засоби масової інформації, займатися видавничою діяльністю без мети одержання прибутку;

2.1.5. організовувати та брати участь у проведенні семінарів, лекцій, конференцій, науково-практичних занять, інших подібних заходів з широкого кола питань, відповідно до статутних завдань, без мети одержання прибутку;

2.1.6. обмінюватися інформацією, а також фаховим, практичним досвідом з відповідними організаціями в Україні та за кордоном;

2.1.7. підтримувати ідейно, організаційно та матеріально інші об’єднання громадян в Україні та за кордоном, принципи, мета діяльності та завдання яких відповідають меті та завданням Товариства; укладати з ними угоди про співробітництво та взаємодопомогу;

2.1.8. популяризувати свою назву, символіку та іншу атрибутику, розповсюджувати інформацію про діяльність та позицію Товариства, пропагувати мету, принципи та завдання Товариства, в тому числі через засоби масової інформації;

2.1.9. вносити пропозиції до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій; брати участь у процесі прийняття рішень державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що стосуються статутних завдань Товариства;

2.1.10. брати участь у розробці національних, державних, регіональних програм і проектів, що відповідають цілям діяльності Товариства, а також брати участь у їх реалізації;

2.1.11. одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

2.1.12. здійснювати благодійні заходи, що відповідають статутним цілям Товариства та не суперечать законодавству України.

2.1.13. сприяти самореалізації талановитої молоді в сфері історії дипломатії та міжнародних відносин;

2.1.14. відправляти за кордон своїх членів для участі в міжнародних симпозіумах, конференціях, семінарах та інших заходах відповідно до чинного законодавства;

2.1.15. надавати членам Товариства інформаційну, організаційну, матеріальну підтримку з тих питань, що сприяють виконанню статутних завдань Товариства;

2.1.16. встановлювати премії та почесні звання для осіб, які внесли значний вклад у розвиток історії дипломатії та міжнародних відносин в Україні;

2.1.17. користуватися іншими правами, що не заборонені законодавством України, для здійснення статутних цілей і завдань.

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Діяльність Товариства базується на принципах:

3.1.1. поваги до особистої думки і гідності кожного члена Товариства;

колективності у роботі Товариства та її органів в поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена за виконання своїх обов’язків та доручень;

виборності всіх керівних органів Товариства;

3.1.2. періодичної звітності виборних органів перед членами Товариства та керівними органами;

3.1.3. відкритості, гласності, прозорості;

3.1.4. свободи дискусій в поєднанні з суворою статутною дисципліною і підпорядкованістю меншості прийнятим рішенням;

3.1.5. обов’язковості виконання рішень керівних органів для всіх членів.

3.2. Діяльність Товариства здійснюється на основі Плану роботи, який затверджується Правлінням Товариства терміном на один рік. Інформація про хід виконання Плану роботи та результати діяльності Товариства висвітлюється в засобах масової інформації.

4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА в ТОВАРИСТВІ. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ЧЛЕНІВ.

4.1. У Товаристві існує індивідуальне та почесне членство.

4.1.1. Індивідуальними членами можуть бути громадяни України та інших держав, особи без громадянства, без обмеження віку, як досягли 18-річного віку, які займаються самостійно або у різноманітних організаційних формах науково-дослідною та іншою науковою діяльністю у сфері історії дипломатії та міжнародних відносин, визнають Статут Товариства, дотримуються його вимог, беруть участь у роботі Товариства і своєчасно сплачують членські внески. Членство в Товаристві є фіксованим і підтверджується записом в реєстрі членів Товариства.

4.1.2. Почесними членами Товариства можуть бути фізичні особи, які визнані Товариством такими, що здійснили великий внесок у дослідження історії дипломатії та міжнародних відносин або практичну діяльність у сфері дипломатичної і консульської служби.

4.2. Прийом в члени Товариства здійснюється так:

4.2.1. засновники Товариства є індивідуальними членами Товариства на підставі протоколу установчих зборів;

4.2.2. індивідуальні члени Товариства набувають членство за рішенням Правління Товариства, на підставі письмової заяви кандидата;

4.2.3. почесні члени Товариства набувають свій статус за рішенням Правління Товариства, на підставі письмової згоди кандидата та пропозиції не менше ніж одного члена Правління Товариства.

4.3. Рішення про прийняття в члени Товариства приймається Правлінням Товариства протягом 14 календарних днів. Прийнятому члену Товариства видається посвідчення члена Товариства, за зразком, встановленим Правлінням Товариства.

4.4. Облік членів Товариства здійснює Правління Товариства.

4.5. Члени Товариства співпрацюють з Товариством шляхом виконання Статутних завдань, заходів, що проводить Товариство, та виконують наукову роботу за дорученням її керівних органів.

4.6. Членство в Товаристві несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням норм міжнародного права, прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі. До члена Товариства можуть застосовуватися стягнення (попередження, догана та виключення з Товариства) за дії, несумісні з перебуванням в Товаристві, а саме:

4.6.1. грубе або повторне порушення вимог Статуту чи внутрішніх документів Товариства;

4.6.2. систематичне невиконання рішень керівних органів Товариства;

4.6.3. бездіяльність (включаючи несплату членських) члена Товариства протягом 6 місяців;

4.6.4. вчинення дій, що заподіяли матеріальну чи нематеріальну (моральну) шкоду Товариству, спричинили погіршення його репутації;

4.6.5. поведінка, що компрометує звання члена Товариства.

4.7. Рішення про попередження, догану або виключення з Товариства приймає Правління Товариства.

4.8. У разі незгоди з рішенням про попередження або догану член Товариства може звернутися у тижневий термін з апеляційною заявою / скаргою до Загальних зборів Товариства.

4.9. Членство в Товаристві може бути припинено:

4.9.1. у разі добровільного виходу з членів Товариства (на підставі поданої заяви);

4.9.2. у випадку визнання члена Товариства недієздатним, безвісно відсутнім або оголошеним померлим за рішенням суду, а також у разі смерті члена Товариства;

4.9.3. у випадку саморозпуску (примусового розпуску) Товариства з моменту внесення відповідних змін до відповідного державного реєстру;

4.9.4. в інших випадках, передбачених цим Статутом.

4.10. Добровільний вихід із членів Товариства відбувається шляхом подання відповідної заяви Правлінню Товариства у письмовій формі та вважається таким, що відбувся з моменту подання такої заяви.

4.11. Припинення індивідуального членства в Товаристві має наслідком відставку особи з усіх посад у складі будь-яких органів Товариства.

4.12. При виході або виключенні члена Товариства з його складу, матеріальні внески (грошові кошти, майно), внесені з метою підтримки (забезпечення) діяльності Товариства, не повертаються.

4.13. Добровільний вихід або виключення із Товариства залишає за особою право повторно вступити до Товариства на загальних засадах.

4.14. Члени Товариства мають право:

4.14.1. брати участь у програмах і проектах Товариства;

4.14.2. вносити пропозиції та отримувати відповіді з питань вдосконалення діяльності Товариства;

4.14.3. працювати у виконавчих структурах Товариства;

4.14.4. брати участь у діяльності Товариства на засадах і в порядку, визначеними внутрішніми документами Товариства;

4.14.5. одержувати повну та достовірну інформацію щодо діяльності Товариства, включаючи звіти про використання майна та коштів, наданих ними Товариства в обумовленому ними порядку;

4.14.6. висловлювати свою думку щодо персонального складу, кандидатур, які пропонуються для обрання до статутних органів;

4.14.7. голосувати на засіданнях Загальних зборів Товариства на засадах і в порядку, визначеному цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

обирати та бути обраними до органів Товариства в порядку, визначеному цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

4.14.8. згадувати про своє членство в Товариства в публічних заявах, на умовах, визначених цим Статутом;

4.14.9. використовувати символіку і атрибутику Товариства в порядку та на умовах, установлених Положенням про символіку Товариства, що затверджується Правлінням Товариства;

4.14.10. представляти Організацію за дорученням Правління Товариства на різних конференціях, симпозіумах, у засобах масової інформації;

4.14.11. вносити пропозиції в порядок денний Загальних зборів Товариства на засадах і в порядку, визначеному цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

4.14.12. вносити запити та пропозиції до керівних органів Товариства з питань, що стосуються їх діяльності або діяльності Товариства, та отримувати на них відповіді;

4.14.13. активно, вільно обстоювати і пропагувати свою точку зору, альтернативні ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Товариства до прийняття рішень з цих питань;

4.14.14. брати участь у засіданнях статутних органів, коли розглядаються їхні питання;

4.14.15. брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних органів, до складу яких вони обрані;

4.14.16. користуватися майном Товариства та об’єктами соціально-культурного та суспільного призначення на засадах і в порядку, визначеними внутрішніми документами Товариства;

4.14.17. використовувати на засадах і в порядку, визначеними внутрішніми документами Товариства, наукові, методичні, інформаційні та інші матеріали, соціально-побутові, матеріальні та інші ресурси, що має Товариство;

4.14.18. вільно виходити із членів Товариства згідно зі Статутом.

4.15. Члени Товариства зобов’язані:

4.15.1. дотримуватись у своїй діяльності чинного законодавства України, вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства;

4.15.2. сприяти здійсненню мети та завдань Товариства, поширенню інформації про діяльність Товариства;

4.15.3. сприяти залученню в ряди Товариства нових членів;

4.15.4. поважати права та законні інтереси інших членів Товариства;

4.15.5. підтримувати Товариство матеріально (своєчасно та в повному обсязі сплачувати членські внески або іншим чином) та своєю участю у її діяльності у випадках та порядку, визначеному цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

4.15.6. виконувати рішення, прийняті керівними органами Товариства;

співпрацювати з керівними органами Товариства з усіх питань, які стосуються мети діяльності та завдань Товариства;

4.15.7. утримуватись від висловлювання від імені Товариства чи з посиланням на своє членство в Товариства громадської позиції, не узгодженої з керівними органами Товариства;

4.15.8. утримуватись від будь-яких дій/бездіяльності, що може завдати матеріальної та нематеріальної шкоди Товариства;

4.15.9. брати безпосередню активну участь у роботі Товариства;

4.15.10. виконувати вимоги керівних органів Товариства щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною;

4.15.11. нести інші обов’язки відповідно до внутрішніх документів Товариства.

4.16. Членські внески сплачуються всіма членами Товариства щорічно на розрахунковий рахунок Товариства.

4.17. Розміри членських та вступних внесків встановлюються Правлінням Товариства.

5. КЕРІВНІ ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

5.1. Керівними органами Товариства є:

5.1.1. Загальні збори Товариства;

5.1.2. Правління Товариства;

5.2. Керівними особами є:

5.2.1. Голова Правління Товариства;

5.2.2. Заступники Голови Правління Товариства

5.3. Вищим органом Товариства є Загальні збори Товариства. У Загальних зборах Товариства беруть участь всі індивідуальні члени Товариства і уповноважені від колективних членів Товариства.

5.4. Загальні збори Товариства скликаються Правлінням Товариства не рідше, ніж один раз у три роки. Орієнтовна дата чергового засідання Загальних зборів Товариства визначається на його попередньому засіданні. Остаточні дата, час, місце проведення та проект порядку денного Загальних зборів Товариства визначаються Правлінням Товариства. Правління Товариства за 14 днів до проведення Загальних зборів Товариства надсилає членам запрошення на засідання Загальних зборів Товариства, яке має містити проект порядку денного, відомості про дату, час і місце проведення Загальних зборів Товариства. Запрошення може бути надіслане у письмовій, електронній формі або в усній формі шляхом повідомлення. Кожен член Товариства має право на внесення пропозицій про зміну або доповнення порядку денного Загальних зборів Товариства. Порядок денний та регламент роботи затверджується рішенням Загальних зборів Товариства на початку його засідання.

5.5. Загальні збори Товариства можуть приймати рішення шляхом використання засобів зв’язку (включаючи електронну пошту). В такому випадку, в запрошенні на засідання Загальних зборів Товариства, надісланому відповідно до Статуту, має міститись повідомлення про можливість здійснити голосування шляхом використання засобів зв’язку, а в протоколі Загальних зборів Товариства зазначається, що рішення приймались шляхом використання засобів зв’язку.

5.6. Під час роботи Загальних зборів Товариства Правління Товариства звітує про свою роботу перед членами Товариства. За результатами звіту Загальні збори Товариства приймають рішення про продовження роботи Правління в тому самому складі, або його переобрання повністю чи частково.

5.7. Під час роботи Загальних зборів Товариства складається протокол, що підписується Головою Правління Товариства та секретарем Загальних зборів Товариства, обраним Загальними зборами Товариства. Протокол зберігається постійно у Правлінні Товариства.

5.8. До виключної компетенції Загальних зборів Товариства належать:

5.8.1. обрання та відкликання членів Правління Товариства, Ревізійної комісії на строк три роки;

5.8.2. обрання строком на три роки та відкликання Голови Правління Товариства;

5.8.3. затвердження Статуту Товариства, внесення до нього змін та доповнень;

визначення стратегії, основних напрямків, форм та методів діяльності Товариства, затвердження довгострокових програм його діяльності;

5.8.4. заслуховування звітів та доповідей керівних органів та керівних осіб Товариства;

5.8.5. реалізація права власності Товариства на належні йому кошти та майно у відповідності до цього Статуту;

5.8.6. прийняття рішення про реорганізацію або припинення діяльності Товариства та, в разі прийняття рішення про припинення, визначення чисельності членів ліквідаційної комісії, а також обрання таких членів;

5.8.7. розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів і керівних осіб Товариства.

5.9. Загальні збори Товариства мають право приймати рішення за умови наявності кворуму. Всі рішення приймаються шляхом відкритого голосування і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини делегатів. Рішення Загальних зборів Товариства, прийняті з додержанням викладеного порядку, є обов’язковими для всіх членів, осередків і органів Товариства. Рішення Загальних зборів Товариства є обов’язковими для всіх членів Товариства та оскарженню не підлягають.

5.10. Керівним органом Товариства, що діє в період між Загальними зборами, є Правління.

5.10.1. Правління обирається Загальними зборами Товариства у кількості 15 членів, включаючи Голову Правління Товариства, якщо за таке рішення проголосувало не менше 2/3 делегатів Загальних зборів Товариства.

5.10.2. Члени Правління Товариства здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

5.10.3. До компетенції Правління Товариства належать такі питання:

5.10.3.1. керівництво поточною діяльністю Товариства, розгляд питань діяльності Товариства та винесення рішень по них;

5.10.3.2. затвердження принципів використання коштів Товариства, затвердження кошторису надходжень і витрат (бюджету) Товариства на наступний рік;

5.10.3.3. прийняття відставки виборних посадових осіб Товариства відповідно до їхніх заяв про відставку;

5.10.3.4. роз’яснення, виконання рішень Загальних зборів Товариства, розроблення заходів, шляхів їхньої реалізації;

5.10.3.5. організація та скликання Загальних зборів Товариства;

5.10.3.6. подання на розгляд та затвердження Загальним зборам Товариства проектів регламенту та порядку денного, проектів і планів перспективного розвитку Товариства, проектів змін та доповнень до Статуту Товариства, інші проекти;

5.10.3.7. подання на затвердження Загальним зборам Товариства звітів про діяльність Товариства, про діяльність Правління Товариства та про виконання бюджету Товариства; заслуховування та затвердження річних звітів Голови Правління Товариства;

5.10.3.8. запрошення третіх осіб до присутності на засіданнях Загальних зборів Товариства;

5.10.3.9. спрямування роботи Товариства згідно зі Статутом та іншими нормативними документами Товариства;

5.10.3.10. прийняття рішення про участь у спілках, асоціаціях та організаціях та вихід із них;

5.10.3.11. видання офіційних заяв від імені Товариства;

5.10.3.12. присвоєння нагород членам Товариства, використання засобів громадського заохочення;

5.10.3.12. висловлення попереджень та доган;

5.10.3.13. затвердження зразків печаток, штампів та титульних бланків Товариства, визначення порядку використання символіки та атрибутики Товариства;

5.10.3.14. заснування та ліквідація друкованих засобів масової інформації масової інформації, призначення і звільненя їх керівників;

5.10.3.15. ведення інформаційної політики Товариства;

5.10.3.16. представлення Товариства у зовнішніх стосунках;

5.10.3.17. визначення кола повноважень членів Правління Товариства, проведення розподілу обов’язків між ними;

5.10.3.18. розпорядження майном і коштами Товариства з урахуванням обмежень, визначених Загальними зборами Товариства та Статутом, здійснення фінансових операцій (у т.ч. відкриття, закриття банківських рахунків Товариства та розпорядження коштами на них); здійснення господарського управління коштами та іншим майном Товариства;

5.10.3.19. контроль за виконанням договорів, укладених Товариством;

5.10.3.20. організація заходів, які проводить Товариство;

5.10.3.21. прийняття рішень про прийняття, зміну статусу або виключення членів Товариства, ведення обліку членів Товариства;

5.10.3.22. затвердження Правил внутрішнього розпорядку Товариства, Положень про Правління Товариства, про членство, про внески, про символіку та інших положень, а також змін і доповнень до них;

5.10.3.23. надання офіційних роз’яснень положень Статуту та інших внутрішніх нормативних актів Товариства;

5.10.3.24. визнання офіційними перекладів Статуту та інших внутрішніх актів Товариства іншими мовами;

5.10.3.25. делегування Голові Правління Товариства виконання окремих функцій, що входять до компетенції Правління Товариства;

5.10.3.26. здійснення інших функцій, передбачених цим Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства або делегованих йому Загальними зборами Товариства, а також функцій, необхідних для забезпечення поточної діяльності Товариства.

5.11. У своїй діяльності Правління Товариства підзвітне та підконтрольне Загальним зборам Товариства. Правління готує та подає на затвердження Зборам наступні звіти – звіт про діяльність Товариства, звіт про діяльність Правління Товариства та звіт про виконання бюджету Товариства. Зазначені звіти підписує та подає Загальним зборам від імені Правління Товариства Голова Правління Товариства.

5.12. Чергові засідання Правління Товариства скликаються не рідше 1 разу на півроку, а позачергові – за ініціативою Голови Правління Товариства. Засідання Правління Товариства є правоздатними приймати рішення, якщо на них присутні не менш, як 2/3 членів Правління Товариства. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх.

5.13. Дата, час та місце проведення засідання Правління Товариства визначаються Головою Правління Товариства і про нього повідомляються члени Правління Товариства не пізніше, ніж за 3 дні до його проведення. Чергові та позачергові засідання Правління Товариства скликаються Головою Правління Товариства або не менше ніж 1/3 членів Правління Товариства за власною ініціативою. На засіданні Правління Товариства головує Голова Правління Товариства. Проект порядку денного засідання Правління Товариства готується Головою Правління Товариства. Будь-який член Правління Товариства має право на внесення пропозиції про зміну та/або доповнення проекту порядку денного засідання Правління Товариства. Порядок денний затверджується рішенням Правління Товариства на початку її засідання. Правління Товариства може внести до порядку денного питання, яке не передбачене проектом порядку денного у випадку, коли таке питання визнане як важливе або невідкладне. Рішення Правління Товариства є обов’язковими для всіх членів Товариства, оформлюються протокольно або видаються як окремі акти чи постанови, що підписуються Головою Правління Товариства.

5.14. Рішення Правління Товариства можуть прийматися як на засіданнях, так і шляхом опитування його членів. Правління Товариства може приймати рішення шляхом використання засобів зв’язку (включаючи електронну пошту). В такому випадку, в повідомленні про проведення засідання Правління Товариства має міститись повідомлення про можливість здійснити голосування шляхом використання засобів зв’язку, а в протоколі засідання Правління Товариства зазначається, що рішення приймались шляхом використання засобів зв’язку.

5.15. Рішення, дії, бездіяльність Правління Товариства, що порушують положення Статуту чи законодавства, порушують передбачені законодавством та Статутом права, свободи та законні інтереси членів Товариства та третіх осіб, можуть бути оскаржені членами Товариства та третіми особами шляхом направлення відповідної мотивованої заяви Голові Правління Товариства. Голова Правління Товариства має протягом 7 (семи) календарних днів з дня отримання такої заяви розглянути її та надати мотивовану відповідь, а також, в разі виявлення зазначених порушень в рішеннях зазначених органів та посадових осіб – скасувати такі рішення шляхом прийняття відповідного розпорядження, а в разі виявлення порушень в діях або бездіяльності зазначених органів та посадових осіб – зобов’язати їх усунути такі порушення в найкоротший можливий строк шляхом видання відповідного розпорядження.

5.16. Керівними особами Товариства, які здійснюють керівництво поточною діяльністю Товариства в період між засіданнями Правління є Голова Правління Товариства та заступники Голови Правління, які обіймають свої посади на громадських засадах.

5.16.1. Голова Правління Товариства:

5.16.1.2. здійснює загальне керівництво діяльністю Товариства та Правління Товариства;

5.16.1.3. подає на затвердження Правління Товариства кандидатури заступників Голови Правління Товариства;

5.16.1.4. виносить питання на розгляд Правління Товариства та головує на його засіданнях;

5.16.1.5. розпоряджається коштами Товариства згідно з принципами та правилами, затвердженими Правлінням Товариства;

5.16.1.6. готує та подає на затвердження Загальним зборам Товариства звіт про свою роботу.

5.16.1.7. підписує акти, прийняті Загальними зборами Товариства; офіційні, фінансові, банківські документи від імені Товариства на умовах, визначених цим Статутом;

5.16.1.8. укладає від імені Товариства без доручення, але на умовах, визначених цим Статутом, контракти, договори та організовує забезпечення їх виконання;

5.16.1.9. підписує від імені Товариства меморандуми, декларації про наміри та інші подібні документи двостороннього або багатостороннього характеру;

підписує від імені Товариства звернення, листи, заяви тощо;

5.16.1.10. у встановленому порядку приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства;

5.16.1.11. вирішує питання організації роботи працівників Товариства, оплати та стимулювання їх праці, застосовувати заходи громадського заохочення і стягнення до штатних працівників;

5.16.1.12. без доручення представляє Товариство у відносинах з організаціями, підприємствами, установами, органами державної влади, громадськими недержавними організаціями, у засобах масової інформації в Україні та за її межами, в протокольних заходах Товариства та протокольних заходах, у яких Товариство виступає як запрошена сторона, з підприємцями, іншими юридичними і фізичними особами з усіх питань діяльності Товариства в межах своєї компетенції;

5.16.1.13. виступає від імені Товариства із заявами та промовами;

5.16.1.14. затверджує та видає інструкції, накази і розпорядження по Товариству в межах своєї компетенції, які є обов’язковими для всіх посадових, службових осіб, а також всіх членів Товариства;

5.16.1.15. розглядає заяви членів Товариства;

5.16.1.16. звертається від імені Товариства до суду;

5.16.1.17. видає доручення та довіреності від імені Товариства;

5.16.1.18. делегує частину своїх повноважень іншим членам Товариства;

5.16.1.19. здійснює загальне керівництво роботою керівних, консультативно-дорадчих, друкованих та інших органів Товариства;

5.16.1.20. відкриває рахунки в банківських установах;

5.16.1.21. реагує на листи, пропозиції і скарги громадян і організацій, а в разі потреби виносить такі листи (пропозиції, скарги) на обговорення Правління та Загальних зборів Товариства;

5.16.1.22. організує та контролює роботу скарбника та вченого секретаря Товариства;

5.16.1.23. забезпечує виконання поточних та перспективних планів діяльності Товариства;

5.16.1.24. розпоряджається майном Товариства відповідно до рішень Загальних зборів Товариства та Правління Товариства;

5.16.1.25. виконує інші функції, що випливають з цього Статуту та чинного законодавства.

5.17. Голова Правління Товариства має трьох заступників за профілями діяльності: історії дипломатії, історії міжнародних відносин, дипломатичних архівів.

5.17.1. У випадку, коли Голова Правління тимчасово не може виконувати свої обов’язки, його обов’язки виконує один із заступників, за рішенням Голови Правління.

5.18. Рішення Голови Правління Товариства оформляються його наказами і розпорядженнями по Товариству і є обов’язковими для всіх членів Товариства.

Рішення, дії, бездіяльність Голови Правління Товариства, що порушують положення Статуту чи законодавства, порушують передбачені законодавством та Статутом права, свободи та законні інтереси членів Товариства та третіх осіб, можуть бути оскаржені Загальним зборам Товариства шляхом направлення відповідної заяви Правлінню Товариства. Правління Товариства, отримавши таку заяву, зобов’язане скликати Загальні збори Товариства, в порядку, визначеному Статутом, для розгляду такої заяви.

5.19. Голова Правління Товариства має право добровільно скласти з себе повноваження, про що він оголошує на засіданні Правління Товариства або Загальних зборів Товариства. Правління Товариства або Загальні збори Товариства приймають відставку Голови Правління Товариства шляхом заслуховування його заяви про відставку. Добровільна відставка Голови Правління Товариства не має наслідком припинення його членства в Товаристві.

5.20. Вирішення організаційних питань діяльності товариства належить до компетенції Секретаріату.

5.20.1. Секретаріат складається з трьох осіб: вченого секретаря, секретаря з правових питань, секретаря з інформаційних питань.

Персональний склад Секретаріату визначається рішенням Правління.

5.21. Консультативні та контрольні повноваження з питань фінансово-господарської діяльності та цільового використання активів Товариства має Ревізійна комісія, що складається з трьох осіб.

5.21.1. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами Товариства терміном на 3 роки;

5.21.2. Ревізійна комісія має право залучати до роботи незалежних експертів з дозволу Голови Правління Товариства.

5.22. До функцій Ревізійної комісії належить перевірка щорічного звіту та балансу Товариства, а також інші питання, що пов’язані з контролем фінансово-господарської діяльності Товариства.

5.23. Ревізійна комісія скликається її Головою, принаймні два рази на рік, а також протягом 10 діб на письмовий запит Правління Товариства.

5.24. Ревізійна комісія має повноваження

5.24.1. здійснювати контроль фінансової діяльності Товариства; проводити періодичні та спеціальні перевірки фінансової діяльності та використання активів Товариства;

5.24.2. вносити пропозиції щодо фінансової діяльності та використання активів Товариства;

5.24.3. направляє результати перевірок Правлінню Товариства та звітує перед Загальними зборами Товариства.

5.24.4. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів.

5.24.5. Ревізійна комісія у своїй діяльності підзвітна Загальним зборам Товариства.

6. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ТОВАРИСТВА

6.1. Для здійснення статутної діяльності Товариство набуває права власності на кошти та майно, передане їй засновниками, членами або державою в установленому чинним законодавством порядку, набуте в якості членських та інших внесків, добровільних пожертвувань фізичних осіб, підприємств, установ та організацій, територіальних громад та інших суб’єктів, якщо це прямо не заборонено законом, а також придбане за рахунок власних коштів, чи інших доходів, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України для неприбуткових організацій.

6.2. У власності Товариства можуть бути нерухоме майно, обладнання, інвентар, грошові кошти, цінні папери, будь-яке інше майно та майнові права, нематеріальні активи (у т.ч. об’єкти інтелектуальної власності), необхідні для забезпечення статутної діяльності Товариства.

6.3. Джерелами формування майна та коштів Товариства є:

6.3.1. кошти або майно, що надійшли безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги, спеціальних грантів чи добровільних пожертвувань;

6.3.2. дотації чи субсидії, отримані із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах благодійної допомоги, у тому числі гуманітарна або технічна допомога, що надаються неприбутковим організаціям, відповідно до умов міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, що надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін;

кошти та майно, що надійшли від інших неприбуткових організацій при їх припиненні;

6.3.3. пасивні доходи.

6.4. Закріплене за Товариством майно належить йому на праві власності. Товариство самостійно володіє, користується, розпоряджається власним майном, здійснює по відношенню до нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України.

6.5. Кошти Товариства спрямовуються на виконання статутних завдань, утримання штатного апарату (в разі наявності такого), закупівлю обладнання та інвентарю, іншого майна та майнових прав, нематеріальних та інших активів для забезпечення статутної діяльності Товариства.

6.6. Члени Товариства не мають права на частку майна Товариства та не відповідають за його зобов’язаннями. Заборонений розподіл отриманих доходів (прибутків) та/або майна Товариства або їх частини серед засновників (учасників), членів Товариства, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління Товариством та інших пов’язаних з ними осіб.

6.7. Обов’язки з організації ведення бухгалтерського, податкового та статистичного обліку покладаються на особу, що призначається рішенням Правління Товариства.

6.8. Майно, передане Товариству його членами, є власністю Товариства і поверненню не підлягає.

6.9. Товариство самостійно встановлює розмір та форму використання коштів, надання фінансової або благодійної допомоги. Структуру та кошторис використання коштів розробляє і затверджує Правління Товариства.

6.10. Товариство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави, а держава не відповідає за зобов’язаннями Товариства. Члени Товариства не відповідають за його зобов’язаннями, Товариство не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, крім випадків, передбачених чинним законодавством України або внутрішніми документами Товариства.

6.11. Товариство формує і виконує власний бюджет, щорічно його оприлюднює, невикористані кошти річного бюджету переходять до прибуткової частини бюджету наступного року й вилученню не підлягають.

6.12. Власність Товариства охороняється законом і не може бути відчужена інакше, ніж добровільно або державою на підставі закону чи рішення суду. Збитки, завдані Товариству в результаті порушення її майнових і немайнових прав власності громадянами, іноземцями, особами без громадянства, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються за рішенням суду.

7. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

7.1. Діяльність Товариства припиняється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або ліквідації (саморозпуску).

7.2. Питання, пов’язані з реорганізацією Товариства, вирішують Загальні збори Товариства. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) Товариства, використання його майна і коштів приймають Загальні збори Товариства, якщо за це рішення проголосували не менше 2/3 делегатів Загальних зборів Товариства;

7.2.1. Реорганізація Товариства здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. Під час реорганізації Товариства відбувається перехід прав та обов’язків, що належать Товариству, її правонаступникам. Питання подальшого членства членів Товариства в новостворюваних організаціях вирішується на підставі відповідного рішення Загальних зборів Товариства.

7.2.2. Рішення про ліквідацію (примусовий розпуск) Товариства може бути ухвалене Загальними зборами Товариства або прийняте судом у встановленому Законом порядку.

7.2.2.1. Якщо рішення про припинення діяльності Товариства прийняте Загальними зборами Товариства, всі питання про використання її майна та коштів вирішуються Загальними зборами Товариства та обраною ними ліквідаційною комісією, відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

7.2.2.2. Якщо рішення про припинення Товариства прийняте в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з її припиненням, вирішуються в межах чинного законодавства України, відповідно до рішення суду. Припинення вважається завершеним, а Товариство припиненим із моменту внесення запису про це у відповідний державний реєстр.

7.3. У разі ліквідації Товариства його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

7.4. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7.5. Припинення внутрішньо організаційної діяльності Товариства, у тому числі передання до відповідних архівних установ документації громадського об’єднання, здійснюється протягом 60 днів від дня внесення запису до відповідних державних реєстрів про рішення щодо припинення діяльності Товариства.

7.6. Протягом встановленого часу управління поточними справами Товариства, спрямованими на припинення його діяльності, здійснює Правління та Голова Правління. Після завершення зазначених дій діяльність Правління та Голови Правління припиняється (за винятком покладених на нього повноважень ліквідаційної комісії, комісії з реорганізації).

7.7. Ліквідаційна комісія згідно з чинним законодавством України несе всю відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну нею самому Товариству, членам Товариства, а також третім особам.

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

8.1. Статут Товариства діє безстроково до моменту припинення його діяльності

8.2. Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються і затверджуються рішенням Загальних зборів Товариства, за яке мають проголосувати не менше ¾ учасників таких Загальних зборів Товариства.

8.3. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту на розгляд Загальних зборів Товариства може внести кожен член Товариства у письмовій формі.

8.4. Ухвалені зміни і доповнення до Статуту оформляються у письмовій формі, про що повідомляється реєстраційний орган відповідно до вимог чинного законодавства України.

Голова Правління


Матяш Ірина Борисівна – доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Української вільної академії наук у Канаді, член Національної спілки журналістів України, член Колегії Державної архівної служби.

Детальніше


Заступники Голови Правління


Жалоба Ігор Володимирович – доктор історичних наук, професор,

член правління Міжнародної асоціації дослідження історії залізниць, член австрійсько-української комісії істориків.

Сфера наукових інтересів – історія дипломатії та міжнародних відносин; історія транспорту.

Детальніше


Віднянський Степан Васильович – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, Відмінник освіти України, Почесний доктор Ужгородського національного університету, дійсний член Іноземної секції Угорської академії наук (Угорщина), Міжнародної Слов’янської академії наук, Міжнародного наукового товариства Т. Г. Масарика (Чеська Республіка), Світової академії русинської культури (Канада), завідувач відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України, професор Дипломатичної академії України при МЗС України і Ужгородського національного університету (за сум.).

Детальніше


Білоусова Лілія Григорівна

Вчений секретар


Хоменська Інна Валеріївна – кандидат філологічних наук, начальник рекламно-видавничого відділу ДП “ГДІП”, вчений секретар наукового щорічника “Україна дипломатична”, член Національної спілки журналістів України. Сертифікат Посла миру від 2014 року.

Наукові інтереси: когнітивна лінгвістика, дипломатія.

Детальніше


Члени Правління


Цвєтков Олександр Глібович

Атаманенко Алла Євгенівна – доктор історичних наук, професор. Дійсний член (віце-президент) Українського історичного товариства, член-кореспондент Української Вільної Академії Наук у США, член Українського біографічного товариства.

Сфера наукових інтересів: українська діаспора/закордонне українство.

Детальніше


Дорота Міхалюк (Dorota Michaluk) – доктор габілітований, професор, науковий співробітник відділу Східної Європи на факультеті політичних наук та міжнародних досліджень при Університеті Миколая Коперника в Торуні (Польща).

Досліджує історія Східної Європи XVI-XX століття (процеси етнічних, соціальних і політичних змін), історія міжнародних відносин в Східній Європі, трансформації національноїі та етнічної політики в країнах Центральної та Східної Європи, політичну і соціальну історію Білорусі.

Детальніше


Снапковський Володимир Євдокимович – доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних відносин Білоруського державного університету. Лауреат премії Білоруського державного університету імені академіка В.І. Пічети (2008) за підготовку циклу навчальних і наукових праць з історії зовнішньої політики Білорусі.

Наукові інтереси: сучасні проблеми зовнішньої політики Республіки Білорусь.

Детальніше


Кривонос Павло Олександрович — почесний професор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та Відкритого університету розвитку людини «Україна». Надзвичайний і Повноважний Посланник II класу.  Повний кавалер орденів «За заслуги»: ІІІ ступеня — 1997 рік, ІІ ступеня — 2003 рік, І ступеня — 2006 рік. Відзнака Президента України — Хрест Івана Мазепи (25 червня 2016) — за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм.

Детальніше


Матвієнко Віктор Михайлович – доктор історичних наук, професор. Відзначений нагородами та відзнаками Міністерства освіти і науки України та Міністерства закордонних справ України, Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2009).

Сфера наукових інтересів: міжнародні відносини ХХ ст.

Детальніше


Киридон Алла Миколаївна – доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Сфера наукових інтересів: міжнародні відносини, українсько-польські відносини, європейська ідентичність, студії пам’яті, державно-церковні відносини.

Детальніше


Машевський Олег Петрович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, голова редколегій наукових журналів «Американська історія та політика» та «Європейські історичні студії», член правління громадської організації «Українська асоціація американістики»

Детальніше


Бошицький Юрій Ладиславович

Тригуб Олександр Петрович – доктор історичних наук, професор, почесний краєзнавець України.

Голова Миколаївської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, член Спілки археологів України.

Детальніше


Голова ревізійної комісії


Ціватий Вячеслав Григорович – кандидат історичних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України, Перший проректор Дипломатичної академії України при МЗС України.

Детальніше


Члени ревізійної комісії


Чесельські Томаш

Левчук Володимир Володимирович

19.05.2017

Представники Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин сьогодні розпочали упорядкування могили першого генерального консула Білорусі в Україні Павла Тремповича

IMG_1229

Представники Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин сьогодні розпочали упорядкування могили першого генерального консула Білорусі в Україні Павла Тремповича. Організатором події стала голова Наукового товариства Ірина Борисівна Матяш. Ініціативу підтримали Посольству Республіки Білорусь в Україні в особі першого секретаря Олексія  Понкратєнка, Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв в особі Павла Кривоноса, Дмитра Стасенка, та члени товариства: Соф’я Каменєва, Наталія Татаренко, Оксана Іваненко, Степан Віднянський, Сергій Троян, Олександр Цвєтков, Вячеслав Ціватий, Інна Хоменська. Наближається день народження Павла Тремповича – консула і лікаря, білоруса, який покоїться в українській землі. Це невелика можливість віддати шану цьому діячеві. Сюжет про цю подію та насамперед про людину можна буде побачити на UA: Перший національний завдяки журналістці Анні Костюченко.

Галерея

13.05.2017

10-13 травня у місті Батумі відбулася перша Міжнародна наукова конференція «Україна і Грузія: дипломатичні відносини, міжнародні зв’язки, культурна дипломатія»

DSC_9534

10-13 травня у місті Батумі відбулася Міжнародна наукова конференція «Україна і Грузія: дипломатичні відносини, міжнародні зв’язки, культурна дипломатія», присвячена 25-річчю встановлення українсько-грузинських дипломатичних відносин на сучасному етапі взаємин наших держав. Непересічність цієї наукової імпрези полягала в тому, що це був перший захід такого рівня за участю провідних науковців з України, Румунії, Польщі та Грузії в контексті ювілейних заходів 2017 року. Десять років тому подібну конференцію «Дипломатичні, громадські та економічні відношення між Українською Народною Республікою та Грузинською Демократичною Республікою у 1917–1922 роках» було проведено Посольством України в Грузії і Міжнародним культурно-благодійним і науково-просвітнім Союзом «Дніпро». Нинішня наукова зустріч мала значно ширший тематичний і часовий спектр. Науковці обох країн обговорили важливі питання історії та сьогодення дипломатичних зав’язків України і Грузії. Захід організували та провели Посольство України в Грузії, Дипломатична академія України, Батумський державний університет імені Шота Руставелі, Наукове товариство історії дипломатії і міжнародних відносин та Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв. Робота конференції відбувалася в приміщенні Батумського державного університету імені Шота Руставелі.

Під час урочистого відкриття ректор Батумського державного університету імені Шота Руставелі Мераб Халваши мету конференції окреслив як  «поглиблення відносин між нашими державами і народами» й подякував  кожному  учаснику з України, Румунії, науковцям з Грузії, за те, що знайшли можливість зібратися сьогодні для обговорення важливих подій, пов’язаних з дипломатичними відносинами між нашими країнами.

З вітальним словом виступив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Грузії Ігор Долгов, який наголосив, що вважає таку конференцію справжнім дипломатичним успіхом, адже обговорення 25-річчя встановлення відносин між нашими державами сприятиме їх поглибленню. Почесний гість висловив сподівання, що ця конференція є першою, але не останньою, що вона започаткує низку заходів, присвячених 100-річчю встановлення дипломатичних зав’язків України й Грузії. «Я як посол щиро радію, що українців тут люблять і чекають» – сказав І.О. Долгов. Українська делегація привезла з Києва також  відеозвернення Надзвичайного і Повноважного Посла Грузії в Україні Міхеїла Уклеби, який наголосив, що наші народи пов’язані тривалою історією, але насамперед людьми. А ще наші нації зустрічаються зі схожими викликами сьогодення саме через свободолюбність і прагнення жити за своїми орієнтирами. «Такі заходи, як сьогодні свідчать про те, що ми на правильному шляху, ми рухаємося до успіху, до перемоги європейських цінностей», – констатував М. Уклеба.

Вітання учасникам конференції виголосив і перший проректор Дипломатичної академії України Вячеслав Ціватий, вказавши на такі три особливості конференції як унікальність, традиційність та інституційність. Ірина Матяш, голова Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин, доктор історичних наук, науковий куратор конференції з українського боку, повідомила учасникам заходу, що учасники Товариства, якому всього рік, але чисельність якого щодень зростає, й надалі працюватимуть над поглибленням тематики досліджень та запросила грузинських гостей до участі в конференції, присвяченій 100-річчю дипломатичних відносин України та Грузії. Представники Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв долучилися до вітань і передали господарям та високоповажним гостям книги й сувеніри для музею на згадку про Україну та конференцію.

Після офіційного відкриття розпочалося плідне наукове спілкування в трьох тематичних панелях: «Україна і Грузія в міжнародних зв’язках: історія та сучасність», «Чорноморський регіон в міжнародних відносинах», «Персоналії української та грузинської дипломатії через призму дипломатичних архівів і приватних колекцій». Всі визначені в програмі доповіді було виголошено. Високий академічний рівень виступів учасників сприяв результативній дискусії. Приємно, що грузинські колеги дякували за репрезентацію раніше не відомої їм інформації, пов’язаної з історією українсько-грузинських дипломатичних і консульських відносин. Зокрема, наукові, змістовні доповіді  Ірини Матяш, Павла Гай-Нижника, Вадима Гузуна, Олександра Тригуба, Людмили Вовчук, Лілії Білоусової, Вячеслава Ціватого, Валентини Піскун, Томаза Путкарадзе, Мераба Мегрелішвілі, Дорота Михалюк, Лариси Левченко, Кахабера Сургуладзе, Софії Камєнєвої, Інни Хоменської про історію зародження та становлення грузинсько-українських відносин у різних аспектах, про діячів, дотичних до взаємин між нашими країнами того періоду, відкриття дипломатичних місій, стали справжнім відкриттям конференції та викликали жваві дискусії й обговорення.

Аналіз сьогодення й аналітику розвитку відносин України й Грузії у своїх доповідях здійснили Наталія Татаренко, Отар Гоголішвілі, Павло Кривонос, Григорій Перепелиця, Олександр Цвєтков, Володимир Макуха, Каха Путкарадзе, Сергій Троян, Іраклій Горгіладзе. Автори визначили основні проблеми взаємин обох країн, а головне способи їх вирішення. Також було окреслено перспективи щодо поглиблення двосторонньої співпраці. 

11 травня відбулася  зустріч членів оргкомітету з української сторони П. Кривоноса, І. Матяш, В. Ціватого з першим заступником міністра освіти, культури і спорту Автономної Республіки Аджарія Суліко Тебідзе та проректором з науки Батумського університету Натією Ціклашвілі. Під час зустрічі її учасники висловили позитивні враження від роботи конференції, обговорили плани подальшої співпраці та домовилися про підписання меморандуму про співпрацю між Батумським університетом і Науковим товариством історії дипломатії та міжнародних відносин.

Для архівістів – учасників конференції було організовано візит до Архівного управління Аджарії, під час якого відбулася тепла професійна зустріч із його головою – Майєю Іванішвілі та колегами, вдалося попередньо домовитися про підписання меморандумів між українськими і грузинськими архівами та проведення конференцій з питань архівних документів про Грузію в українських архівах та про Україну – в грузинських, обмін досвідом тощо.

Під час конференції було здійснено візити до краєзнавчого та археологічного музеїв, налагоджено контакти щодо співпраці з їх представниками. За підсумками конференції заплановано видати збірник наукових праць.

Галерея

15.03.2017

15 березня 2017 року журнал “Зовнішні справи” спільно з Науковим товариством історії дипломатії та міжнародних відносин започаткував рубрику “100-річчя української дипломатії”

1_02198257215881521521521

15 березня 2017 року журнал “Зовнішні справи” спільно з Науковим товариством історії дипломатії та міжнародних відносин започаткував рубрику “100-річчя української дипломатії”. Дякуємо членам Товариства – проф. Валентині Піскун, проф. Людмилі Чекаленко та заступнику директора Центрального державного архіву вищих органів влади та управління Оксані Берковській за участь у підготовці перших матеріалів до рубрики. Запрошуємо колег до участі в наступних числах журналу з публікаціями за розділами “Документи”, “Події, “Персони”.

Галерея

21.02.2017

21 лютого 2017 року у Білоцерківському краєзнавчому музеї відбулася презентація Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин і виданої на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України за програмою “Українська книга” в 2016 р. праці Євгена Слабченка (Ежена Деслава) “Дипломатична історія України”, рекомендованої до друку Вченою радою Дипломатичної академії України при МЗС України

1_8528682020185262223

21 лютого 2017 року у Білоцерківському краєзнавчому музеї відбулася презентація Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин і виданої на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України за програмою “Українська книга” в 2016 р. праці Євгена Слабченка (Ежена Деслава) “Дипломатична історія України”, рекомендованої до друку Вченою радою Дипломатичної академії України при МЗС України. Для Білої Церкви це постать знакова, бо саме тут митець закінчив гімназію, створював скаутську дружину, познайомився з С. Петлюрою та В. Винниченком. Сьогодні одна з вулиць міста носить його ім’я. З Києва до музею завітали почесний доктор Дипломатичної академії України при МЗС, Надзвичайний і Повноважний Посол України Юрій Кочубей, завідувач кафедри дипломатичної і консульської служби, доктор історичних наук, професор Ігор Жалоба, професор кафедри дипломатичної і консульської служби, доктор історичних наук, Надзвичайний і Повноважний Посол України Олександр Цвєтков, заступник генерального директора Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв Сергій Бондаренко, начальник рекламно-видавничого відділу ГДІП, кандидат філологічних наук Інна Хоменська, директор видавництва “Кліо” Віра Соловйова, Голова Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин, професор Ірина Матяш. У зустрічі взяли участь секретар Білоцерківської міської ради Борис Смуток, директор музею, кадидат історичних наук Людмила Діденко, білоцерківськмй науковець, кандидат історичних наук Володимир Перерва, засновник “Деслав-Сінема-Фест” Станіслав Костецький, журналісти, педагоги, громадськість.

Галерея

15.02.2017

15 лютого 2017 р. Голова Правління Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин Ірина Матяш взяла участь у офіційному відкритті Прес-центру Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв

1_6826328623632368626262

15 лютого 2017 р. Голова Правління Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин Ірина Матяш взяла участь у офіційному відкритті Прес-центру Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв. Ця подія поєднала урочисту церемонію за участі Державного секретаря Міністерства закордонних справ України та Надзвичайних і Повноважних Послів іноземних держав в Україні, представників різних державних органів та громадських організацій із цікавою імпрезою науково-інформаційного характеру, яка завершилася виступом акторів циганського театру. Під час зустр ічі було анонсовано події, проведення яких передбачено в прес-центрі. Приємно, що перше засідання Правління Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин відбулося саме в цій гостинній залі. Під час церемонії було досягнуто домовленості про проведення в прес-центрі заходів, організованих Товариством, або за участі його членів.

Галерея

15.02.2017

15 лютого 2017 р. відбулася зустріч із Президентом Пан’європейського Союзу Австрії Карлом фон Габсбургом та Генеральним секретарем Пан’європейського Союзу Австрії Райнгардом Клочеком

DSC_0706_новый размер

15 лютого 2017 р. відбулася зустріч із Президентом Пан’європейського Союзу Австрії Карлом фон Габсбургом та Генеральним секретарем Пан’європейського Союзу Австрії Райнгардом Клочеком. Ректор Дипломатичної академії України при МЗС України Вячеслав Ціватий, проректор із наукової роботи і міжнародних зв’язків Наталія Татаренко, завідувач кафедри дипломатичної та консульської служби Ігор Жалоба, які є членами Правління  Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин, та Голова Правління Товариства Ірина Матяш обговорили з гостями можливості співпраці Пан’європейського Союзу Австрії, Пан’європейського Союзу України та Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин. Гості прийняли запрошення до участі в науковій конференції, присвяченій історії української дипломатії, запланованої на грудень 2017 р. Зустріч відбувалася у зв’язку з проведенням у Дипломатичній академії презентації Громадської організації «Пан’європейський Союз України», Головою Правління якої є заступник Голови Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних професор Ігор Жалоба.

Галерея

09.02.2017

9 лютого в приміщенні Музею української революції 1917 – 1921 рр. відбувся круглий стіл “Брестські мирні переговори: маловідоме”

1_277169168221521_18292149252_2847191

9 лютого в приміщенні Музею української революції 1917 – 1921 рр. відбувся круглий стіл “Брестські мирні переговори: маловідоме”. Організаторами цього наукового заходу, ініційованого Науковим товариством історії дипломатії та міжнародних відносин, стали  Інститут історії України НАН України, Дипломатична академія України при МЗС України, Музей української революції 1917 – 1921 рр. та Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин. Зі вступним словом виступили директор Музею Олександр Кучерук та Голова Товариства Ірина Матяш. Модерував наукові виступи і дискусію під час круглого столу доктор історичних наук, професор, завідувач відділом Української революції 1917 –1921 рр. Інституту історії України НАН України Владислав Верстюк. Відомий учений висловив також свої міркування щодо проблеми «Брест: важкі питання». Доктор історичних наук, професор Тернопільського національного економічного університету Ігор Дацків виступи із доповіддю «Брест-Литовські мирні переговори: невідомі чинники боротьби за УНР». Степан Віднянський – член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, завідувач відділом міжнародних відносин та зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України, професор Дипломатичної академії України при МЗС України розповів про різні спекти питання «Брест і Томаш Масарик». Доктор історичних наук, завідувач відділом Інституту українознавства при МОН України Павло Гай-Нижник висвітлив проблемні питання теми «Берестейський мирний договір: альтернатива, нюанси, наслідки», доктор історичних наук, професор, директор Державної установи «Велика українська енциклопедія» Алла Киридон розглянула тему «1918:  Церква в умовах війни і миру». Про Миколаїв у 1918 р. доповідала Лариса Левченко – доктор історичних наук, директор Державного архіву Миколаївської області. Директор музею Олександр Кучерук продемонстрував документальні кадри, що висвітлюють підписання Брестського мирного договору з фондів Бундесархіву. Під час  обговорення було оголошено про повернення назви Брест-Литовському проспекту. Тексти виступів вирішено опублікувати.

Галерея

09.02.2017

9 лютого у залі Вченої ради Дипломатичної академії України при МЗС України з ініціативи Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин відбулася презентація видання «Anchetat de SMERȘ: asul SSI și liderul emigrației ucrainene din România în dosarele SBU, 1944-1947»

1_277169168221521_18292149252_2847191_1

9 лютого у залі Вченої ради Дипломатичної академії України при МЗС України з ініціативи Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин відбулася презентація видання «Anchetat de SMERȘ: asul SSI și liderul emigrației ucrainene din România în dosarele SBU, 1944-1947» («Під слідством СМЕРШ: Офіцер ССІ і лідер української еміграції в Румунії за матеріалами СБУ,1944-1947»), що побачило світ у  жовтні 2016 року в Румунії (м. Клуж-Напока) румунською мовою. Історико-документальне видання написане на матеріалах архівно-слідчої справи Г. Порохівського, що зберігається в Галузевому державному архіві Служби безпеки України. Видання містить невідому інформацію про румунсько-українські відносини, Надзвичайну дипломатичну місію УНР в Румунії, структуру, склад і діяльність української політичної і військової еміграції в Європі, її громадські організації, антирадянську діяльність румунської спецслужби. У зустрічі з румунським автором Вадимом Гузуном – румунським дипломатом, істориком, дослідником історії тоталітарних режимів в країнах Східної Європи, та його українським співавтором Валерієм Власенком – істориком, дослідником української політичної еміграції в країнах Південно-Східної Європи, взяли участь науковці, дипломати, слухачі Дипломатичної академії України при МЗС України, архівісти. Модератором презентації була проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Наталія Татаренко. Зі вступним словом виступила Голова Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин професор Дипломатичної академії України при МЗС України Ірина Матяш. У зацікавленому обговоренні книги взяли участь, крім організаторів, радник Посольства Румунії в Україні, Надзвичайний і Повноважний Посол України, доктор історичних наук Теофіл Рендюк, директор Галузевого державного архіву Служби безпеки України Андрій Когут, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу історії міжнародних відносин та зовнішньої політики України Інституту історії України Степан Віднянський.

Галерея

02.02.2017

Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин розширює коло партнерів

IMGP8539

Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин розширює коло партнерів. 2 лютого 2017 р. було підписано Договір про про співпрацю з Київським університетом права Національної академії наук України. Урочиста церемонія підписання відбулася в Дипломатичній академії наук України, де одночасно було підписано договір про співпрацю між Дипломатичною академією України при МЗС України та Київським університетом права Національної академії наук України. Важливе завдання підписантів полягає в тому, щоб забезпечити ефективну реалізацію кожного пункту договорів. До найближчих планів належить зокрема проведення Міжнародної наукової конференції «Україна і Грузія: дипломатичні відносини, міжнародні зв’язки, культурна дипломатія (інституційний та персоналістичний аспекти)» (Батумі, травень 2017 р.), ініційованої двома вищими навчальними закладами та громадською організацією, що офіційно стали партнерами шляхом підписання договорів.

Галерея

29.01.2017

Ректор Київського університету права, член Правління Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин Юрій Бошицький здійснив діловий візит до Грузії

IMGP7638

Ректор Київського університету права, член Правління Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин Юрій Бошицький здійснив діловий візит до Грузії, в ході якого провів зустріч із Міністром освіти, культури та спорту Аджарської автономної республіки Інгою Шамілішвілі.

В ході зустрічі обговорювалося зокрема питання проведення в травні 2017 р. першої спільної Міжнародної наукової конференції «Україна і Грузія: дипломатичні відносини, міжнародні зв’язки, культурна дипломатія (інституційний та персоналі стичний аспекти)», ініційованої Науковим товариством історії дипломатії та міжнародних відносин. Організатовами конференції з українського боку виступають Київський університету права, Дипломатична академія України при МЗС України та Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин.

Галерея

Телефон: +38 (044) 238-15-45

E-mail: sshdir@ukr.net

Адреса:

01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 2, к. 220

27 грудня  2016 р.

161210_13

Побачило світ видання Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин та Дипломатичної академії України при МЗС України “Українсько-китайські взаємини: маловідомі сторінки історії та сучасність” (відповідальний редактор – докт. істор. наук, проф. Ірина Матяш). Видання підготовлено українською та російською (на прохання замовника) мовами з перекладом китайською змісту, відомостей про авторів, анотацій текстів та ін. Переклад всіх елементів, поданих китайською мовою, здійснила слухачка Дипломатичної академії України при МЗС України Юлія Сокол. До видання увійшли наукові статті докторів історичних наук, професорів Ігоря Жалоби та Олександра Безручка, кандидатів історичних наук: Вячеслава Ціватого, Лілії Білоусової, Наталії Бацак; магістра педагогіки Юлії Сокол. Рецензували видання член- кореспондент НАН України Степан Віднянський та почесний доктор Дипломатичної академії України при МЗС України Юрій Кочубей. Вступне слово подав Надзвичайний і Повноважний Посол України в Китайській Народній Республіці Олег Дьомін. Видання здійснено зусиллями видавця Ганни Горобец за підтримки ТОВ “КОФКО Агрі Ресоріз Україна”. Воно відкриває серію видань, присвячених історії та сучасності міжнародних відносин України.


22 грудня 2016 р.

161210_13

В серії “Бібліотека наукового щорічника “Україна дипломатична” (вип. 13) вийшло видання  “Дипломатична та консульська служба у вимірі особистості”, що започатковує серію видань, присвячених українським дипломатам і консулами та зарубіжним дипломатам і консулами, які працювали в Україні. В перспективі передбачається підготовка біографічного довідника в сфері дипломатичної та консульської служби. Підготовку матеріалів видання здійснено за участі Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин. Серед його авторів члени Товариства: Лілія Білоусова, Степан Віднянський, Ігор Жалоба,  Віктор Матвієнко, Ірина Матяш, Олег Машевський, Олег Павлишин, Інна Хоменська, Вячеслав Ціватий.