Історія Дипломатичної академії України при МЗС України

Побудова в Україні демократичної правової держави, проведення реформи державної та дипломатичної служби, формування нового законодавства, притаманного ринковій економіці, пріоритетність прав і свобод людини і громадянина потребують нових підходів до виховання і навчання сучасного дипломата.

Прагнення віднайти найбільш досконалі форми навчання дипломатичній професії, зокрема зорієнтованій на професійну практичну дипломатичну та консульську діяльність, якій взагалі не навчали у вищих навчальних закладах, відтворилося в реальних кроках Міністерства закордонних справ України щодо створення вищого навчального закладу на принципово нових концептуальних засадах.

Проголошення незалежної української держави 24 серпня 1991 року поставило на порядок денний питання підготовки висококваліфікованих українських дипломатів, здатних професійно і гідно представляти і захищати інтереси України та її громадян за кордоном. З огляду на це виникла нагальна потреба у створенні відповідного навчального закладу, в якому б майбутні українські дипломати отримали необхідні знання та навички для виконання своїх завдань, функцій та обов’язків. І вже 30 травня 1995 р. було видано Указ Президента України Леоніда Даниловича Кучми №397/95 «Про державну підготовку спеціалістів для роботи у сфері міжнародних відносин при Міністерстві закордонних справ України», в 3 пункті якого йшлося про створення Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України. Це стало можливим завдяки підтримці багатьох чільних українських дипломатів, політичних діячів, насамперед тогочасного Міністра закордонних справ Геннадія Йосиповича Удовенка.

Основні завдання Академії було конкретизовано у зазначеному Указі Президента України:

  • підготовка на базі вищої освіти, перепідготовка та підвищення кваліфікації дипломатичних і консульських кадрів МЗС, а також фахівців інших державних органів, що займаються питаннями зовнішніх відносин України;
  • проведення науково-дослідницьких робіт у галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії;
  • вивчення і узагальнення досвіду зовнішньої політики і дипломатії України та іноземних держав, міжнародно-правових проблем, дипломатичного протоколу, консульської служби та інших галузевих проблем;
  • визначення за погодженням з МЗС України основних напрямів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації на базі вищої освіти дипломатичних і консульських кадрів Міністерства, а також спеціалістів інших державних органів, що займаються питаннями зовнішніх відносин України;
  • підготовка наукових кадрів в аспірантурі і докторантурі, прийняття до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук.

Згідно з вищезазначеним Указом Президента України наказом Міністерства закордонних справ України була затверджена програма основних заходів організаційного, кадрового та матеріально-технічного забезпечення щодо створення Академії та її діяльності.

Завдяки плідній і наполегливій роботі адміністрації, професорсько-викладацького складу Академії, підтримці МЗС України, Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, у приміщенні якого здійснювала свою роботу Академія в 1996-2006 роках, Дипломатична академія України при МЗС України стала основним вищим навчальним закладом освіти у системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів для роботи у сфері міжнародних відносин.

З вересня 2006 року Дипломатична академія України при МЗС України розпочала свою діяльність у новому відреставрованому приміщенні за адресою: 01001, м. Київ-01, вул. Велика Житомирська, 2.

Академія заснована на загальнодержавній формі власності і підпорядкована Міністерству закордонних справ України. Вона діє на підставі Статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України за № 779 від 20 липня 1996 року.

Структура Дипломатичної академії України затверджена Міністром закордонних справ України. Безпосереднє керівництво діяльністю Дипломатичної академії України здійснює ректор, якого призначає на посаду в установленому порядку і звільняє з посади Міністр закордонних справ.

Завдання по реалізації навчально-методичного забезпечення закладу покладено на чотири випускаючі кафедри (кафедра дипломатичної та консульської служби, кафедра зовнішньої політики і дипломатії, кафедра міжнародної економіки та економічної дипломатії, кафедра регіональних систем та європейської інтеграції) і одну профільну кафедри (кафедра іноземних мов).

Окрім кафедр Академія має ще три інші структурні підрозділи – Інститут зовнішньої політики; Центр підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби; Вищі курси іноземних мов.

Основним завданням діяльності Дипломатичної академії України при МЗС України в навчальній сфері є підготовка кваліфікованих кадрів для Міністерства закордонних справ України та інших органів державної влади, що займаються питаннями зовнішніх зносин.

Академія є головним державним вищим навчальним закладом у системі підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби та державних службовців, що займаються питаннями зовнішніх зносин України, інших органів державної влади, що підтверджує її загальнодержавне значення у сфері зовнішніх зносин.

Одним із важливих завдань діяльності Академії є підготовка фахівців для дипломатичних служб зарубіжних країн, крім того Академія встановлює та постійно розвиває співробітництво з навчальними закладами та науково-дослідницькими центрами іноземних держав, що свідчить про міжнародне визнання Академії.

Досвід 18 років незалежності України засвідчив, що її дипломатія стала одним із вагомих чинників державотворення. Він також показав, що важливою запорукою забезпечення зовнішнього суверенітету держави, гідного представництва її на міжнародній арені, успішного захисту національних інтересів у світі є професіоналізм спеціалістів у сфері зовнішніх зносин. Тому Дипломатична академія з усією відповідальністю ставиться до свого основного завдання, яке випливає з Указу Президента України, – підготовки висококваліфікованих спеціалістів для дипломатичної та консульської служби Міністерства закордонних справ України та інших державних органів України, що займаються питаннями вітчизняної зовнішньої політики.

Слухачі Академії отримують ґрунтовну загальнотеоретичну та практичну підготовку з теорії, історії та практики дипломатії, теорії та актуальних питань міжнародних відносин і зовнішньої політики, європейської проблематики, питань геополітичного розвитку країн, що належать до основних регіонів світу; володіють, як мінімум, двома іноземними мовами, обізнані із сучасними інформаційними технологіями.

Минуло вже вісімнадцять років відтоді, як Дипломатична академія України вперше відчинила свої двері для слухачів. За цей час було підготовлено понад тисячу висококваліфікованих спеціалістів – магістрів зовнішньої політики, – які стали гідним доповненням дипломатичних лав МЗС України, а Академія – визнаним навчальним закладом не тільки в Україні, але й за кордоном.

Випускники Академії успішно працюють на різних посадах в центральному апараті Міністерства закордонних справ, інших міністерств та у чисельних представництвах України за кордоном. Географія країн і міст, в яких вони виконували свої службові обов’язки, охоплює усі континенти та сягає від Вашингтону до Токіо, від Москви до Преторії. Окрім того найбільш талановиті випускники мають можливість продовжити свою наукову кар’єру в Дипломатичній академії як аспіранти, докторанти, а також – розпочати викладацьку кар’єру.

Випускники Дипломатичної академії, де б вони не працювали, гідно презентують свою країну. Вони відзначаються своєю компетентністю, професіоналізмом, відданістю справі.

Тим, що Україна посідає чільне місце на міжнародній арені та відіграє конструктивну роль у міжнародному житті, вона не в останню чергу завдячує своїм дипломатам, у тому числі й випускникам Дипломатичної академії України при МЗС України.

У 2015 році Дипломатична академія України при МЗС України відзначила свій 20-річний ювілей!
Дипломатична академія України розпочала успішну поетапну реалізацію нової Програми розвитку 2016-2020 рр.